Thời gian: 05/04/2022 16:50

BÁO CÁO Danh sách các đơn vị nợ đọng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tháng 3 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn