Thời gian: 04/04/2022 14:40

Kế hoạch số 668 vIv triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2022 của Đề án số 06 trên địa bàn thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Đồng chí Phạm Thị Phượng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 0225.3876500

 Email: ubkienan@haiphong.gov.vn

Website: https://kienan.haiphong.gov.vn