Quyết định số 2962/QĐ-UBND công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 27/10/2023 14:06
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Bãi bỏ quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian 25/07/2023 09:19
Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND: Bãi bỏ quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định lập dự toán, quyết toán, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An

Thời gian 04/07/2023 15:01
Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An.

Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử quận Kiến An

Thời gian 30/06/2023 11:00
Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử quận Kiến An”

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Thời gian 18/05/2023 15:05
Kế hoạch Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An

Thời gian 11/04/2023 11:01
UBND quận Kiến An công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An tại trụ sở UBND quận Kiến An và trên Website (cổng thông tin điện tử) của quận gồm: - Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An; - Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An; - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Kiến An;
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang