Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023

Thời gian 18/11/2023 10:22
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Thời gian 06/10/2023 16:04
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Thời gian 13/09/2023 10:31
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023

Thời gian 22/08/2023 10:52
Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 18/8/2023 về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2023

Thời gian 20/07/2023 17:27
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thành phố năm 2023; Nghị quyết số 04- NQ/QU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2023, Uỷ ban nhân dân quận đã ban hành Chương trình công tác năm 2023; Chương trình hành động số 01/Ctr-UBND ngày 17/02/2023 thực hiện chủ đề năm 2023 của quận “Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Thực hiện chuyển đổi số”; Chỉ thị số số 01/CT-UBND ngày 23/02/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận Kiến An năm 2023; đồng thời đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt huy động sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, địa phương và nhân dân; trong tháng 7 và 7 tháng năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả sau:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Thời gian 07/06/2023 13:58
Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Thời gian 16/05/2023 15:53
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

Thời gian 31/03/2023 08:59
Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023

Thời gian 07/03/2023 08:57
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang