Quyết định Ban hành quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc quận Kiến An

Thời gian 30/08/2023 17:07
Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp thuộc quận Kiến An”

Ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An

Thời gian 04/07/2023 15:01
Ban hành kèm theo Quyết định này Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Kiến An.


Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận năm 2022

Thời gian 10/09/2022 10:50
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND quận Kiến An được công bố lại phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 10/09/2022 08:41
Tài liệu này mô tả phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của UBND quận Kiến An.

Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thời gian 07/09/2022 15:40
Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND quận Kiến An về Ban hành Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 29/7/2022.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 02 đường Cao Toàn, phường Trần Thành Ngọ - quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phong Doanh - Phó Chủ tịch UBND quận

Chung nhan Tin Nhiem Mang